Asociatia Romana de Mediu
SECTIUNEA TINERI

Statut ARM

" Asociaţia Română de Mediu - 1998"

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1

Asociaţia Română de Mediu - 1998”, cu denumirea prescurtată ARM, este organizată și funcționează în baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații și este înscrisă în Registrul Național al ONG sub numărul 1041/A/1998

Denumirea prescurtată ARM se va folosi în toate documentele oficiale ale asociaţiei.

ARM este o asociație profesională în domeniul protecției mediului, persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, nonprofit și apolitică, cu însemne și siglă proprie.


Art. 2

ARM are sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Vasile Milea , nr. 1G , sector 6

Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin decizia Consiliului de Coordonare.

Art. 3

Asociația se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.

CAPITOLUL II

SCOP ŞI OBIECTIVE

Art. 4

ARM este o asociaţie profesională şi patronală care reuneşte specialişti din cadrul administraţiei publice locale şi centrale şi autorităţilor de mediu, cercetători, cadre didactice şi specialişti din sectorul economic cu activitate în domeniul protecţiei mediului împreună cu operatori economici al căror obiect de activitate este direct legat de acest domeniu.

ARM are ca scop realizarea şi promovarea intereselor profesionale şi patronale ale membrilor săi în context naţional şi internaţional.

Pentru atingerea scopului propus, ARM îşi va desfăşura întreaga activitate şi va utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor obiective:

 • crearea unui cadru instituţional pentru comunicare internă şi dialog între toate categoriile de membri ai asociaţiei;

 • consolidarea pieţei serviciilor de mediu în consultanţă, pregătire profesională, proiectare, lucrări de infrastructură, etc. ;

 • promovarea spiritului competitiv şi consultare şi sprijin reciproc în soluţionarea problemelor comune;

 • perfecţionarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituţiile publice, pentru crearea condiţiilor de afirmare şi eficientizare a activităţii tuturor membrilor asociaţiei;

 • promovarea cercetării şi stimularea preluării rezultatelor acesteia în domeniul protecţiei mediului

 • realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în vederea dezvoltării de politici de cercetare-dezvoltare şi inovare

 • reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu autorităţile, sindicatele, organizaţii similare şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului;

 • creşterea competenţelor profesionale prin calificare, pregătire profesională continuă şi specializare universitară şi postuniversitară;

 • facilitarea schimbului de informaţii tehnice şi ştiinţifice în interiorul asociaţiei şi conectarea la sursele externe de informare;

 • racordarea la activităţile similare desfăşurate pe plan naţional şi internaţional;

 • promovarea imaginii asociaţiei în mediile profesionale şi publice;

 • editarea de publicaţii, manuale şi ghiduri pentru informare în domeniul protecţiei mediului;

 • accesarea, atragerea şi utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi economice, in condiţiile legii.

 • atragerea şi utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi economice, in condiţiile legii.

 • promovarea și susținerea competențelor profesionale la nivel național și internațional în sectorul protecției mediului.CAPITOLUL III

MEMBRI

Art. 5

Pot deveni membri ai ARM persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului, solicită acest lucru, îşi exprima acordul cu prevederile statutului asociaţiei, pe care se obliga să-l respecte întocmai. Validarea noilor membri se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

Cu aprobarea Consiliului Director, asociația poate înființa centre regionale de coordonare a activității membrilor, fără personalitate juridică. Centrele au statut de sucursale așa cum sunt definite în OG 26/2000. Centrele regionale sunt conduse de un consiliu de coordonare, ales prin vot de membrii afiliați, a cărui structură se aprobă de Consiliul director

Consiliul de coordonare al centrului regional este condus de un președinte ales prin votul direct al membrilor.

Conducătorul centrului devine membru cu drepturi depline a Consiliului director. Asociația poate înființa, cu aprobarea Consiliului director, centre similare și în alte localități din țară și străinătate.

Art. 6

Membrii de onoare ai asociaţiei pot fi persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, economice, culturale şi ştiinţifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei sau ideile in baza cărora acţionează aceasta.

Membrii de onoare sunt desemnați prin vot de adunarea generală la propunerea Consiliului Director.

Membrii de onoare pot participa la toate acţiunile organizate de ARM.

Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia şi nu au drept de vot.

Art. 7

Membrii asociaţiei pot face parte din una dintre următoarele categorii:

 1. Membri fondatori

 2. Membri de onoare

 3. Membri persoane fizice – specialişti licenţiaţi a căror activitate se desfăşoară în domeniul protecţiei mediului

 4. Membri persoane juridice - societăţi comerciale care au în actul constitutiv şi desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei mediului

 5. Experţi, experţi independenţi care pot să presteze servicii în domeniul protecţiei mediului în condiţiile legii

Art. 8

Calitatea de membru al asociaţiei se poate pierde in următoarele cazuri:
a) prin excludere
b) la cerere
c) prin radiere, in urma decesului, desfiinţării asociaţiei, etc.
d) prin neplata la timp a cotizaţiei
Excluderea poate interveni in următoarele cazuri:

 • producerea de daune şi prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea desfăşurată

 • angajarea in activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, specificate in prezentul statut

 • nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociaţiei

 • angajarea respectivei persoane in activităţi ce contravin legilor ţării şi ordinii de drept

 • condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociaţiei

Membrii asociaţiei pot fi excluşi la recomandarea Comisiei de etică şi disciplină prin votul majorităţii membrilor Colegiului Consiliului de Coordonare. Contestaţia la decizia Colegiului se soluţionează de Consiliului de coordonare prin vot.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse la patrimoniul asociaţiei.

Capitolul IV

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 9

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi sa fie aleşi in organele de conducere, administrative sau de control ale asociaţiei,

b) să participe la activităţile asociaţiei
c) să iniţieze, sa propună şi sa participe la acţiuni in sprijinul realizării obiectivelor propuse in prezentul statut
d) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociaţiei
e) să beneficieze de informaţiile şi activităţile asociaţiei

Art. 10

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului statut
b) să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociaţiei
c) să desfăşoare acţiuni in sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei
d) să nu desfăşoare activităţi, care prin natura lor ar cauza daune şi ar leza scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociaţiei
e) să achite cuantumul cotizaţiei stabilit

CAPITOLUL V

ORGANIZARE şi CONDUCERE

Art. 11

Organele asociației sunt:

 1. Adunarea Generală

 2. Consiliul Director

 3. Colegiul Consiliului director

 4. Comisia de cenzori

 5. Comisia de etică și disciplină

Organizarea și structura de conducere a centrelor regionale se stabilește de Consiliul Director.

Organismele tehnice și științifice sectoriale ale ARM se constituie ca departamente.

Organul de control al ARM este Comisia de cenzori

Comisia de etică şi disciplină este condusă de un preşedinte şi 2 membri aleşi de adunarea generală. Comisia supune dezbaterii sesizările privind comportamentului etic şi profesional al membrilor. Comisia se poate sesiza şi din oficiu. Comisia emite rezoluţii cu caracter de recomandare.


Art. 12 Adunarea generală

Organul colectiv de conducere este Adunarea Generală care se întruneşte la solicitarea preşedintelui asociaţiei sau preşedintelui executiv prin anunţ cu cel puţin 15 zile înainte. Adunările generale extraordinare pot fi convocate de preşedintele asociaţiei, preşedintele Consiliului de Coordonare sau la propunerea a 1/4 din membrii cu drept de vot.
Adunarea Generală se consideră legal constituită atunci când sunt prezenţi minimum 50% din membrii cu drept de vot.
Au dreptul de vot membrii care au plătit cotizația la zi.
În cazul în care adunarea generală nu întruneşte cvorumul, în termen de o lună se convoacă o nouă Adunare Generală în care deciziile se iau prin majoritatea simplă a participanţilor.
Vot valid se consideră votul liber exprimat de membrii asociaţiei.

Participarea membrilor la şedinţele Adunării generale sau Consiliului de Coordonare şi votul acestora pot fi luate în considerare şi prin mandatarea altor participanţi sau prin sisteme de comunicare electronică.

Hotărârile Adunării Generale se semnează de preşedintele asociaţiei sau înlocuitorul acestuia şi secretariatul şedinţei şi devin obligatorii pentru toţi membrii şi pentru organele de conducere a asociaţiei.

Art. 13:

Adunarea Generală are următoarele atribuţii :
a. alege şi revocă din funcţie Preşedintele şi vicepreşedinţii asociaţiei , preşedintele executiv, membrii Consiliului de Coordonare, membrii Comisiei de Etică şi Disciplină şi Comisia de Cenzori.
b. aprobă modificarea şi completarea statutului
c. aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurata
d. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetara, precum şi bilanţul contabil
e. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare
f. aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi masuri de realizare a scopurilor asociaţiei inclusiv atragerea de fonduri

g. stabileşte cuantumul cotizaţiei la propunerea preşedintelui executiv

Numărul funcţiilor de vicepreşedinte al asociaţiei şi competenţele acestora se stabileşte de adunarea generală.
Alegerea organelor de conducere se face pentru o perioadă de 4 ani.
Preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele executiv membrii Consiliului de Coordonare, membrii Comisiei de Etică şi Disciplină şi Comisia de Cenzori pot fi înlocuiţi in timpul mandatului, respectând aceeaşi procedura ca la numire.


Art. 14

Președintele și vicepreședinții asociației

Președintele are funcția de reprezentare a asociației în relațiile interinsituționale și internaționale și are următoarele atribuții:

a) convoacă şi conduce lucrările Adunării Generale
b) reprezintă asociaţia in relaţiile cu organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale din tara sau străinătate
c) exercita întreaga sa autoritate şi competenta pentru înfăptuirea scopurilor asociaţiei şi a prevederilor prezentului statut

d) coordonează activitatea vicepreşedinţilor asociaţiei şi poate delega competenţe acestora

e) participa la şedinţele ordinare ale Consiliului de Coordonare

f) coordonează activitatea departamentelor tehnice și științifice.

Vicepreședinții funcționează în coordonarea președintelui și îndeplinesc atribuții și responsabilități stabilite de comun acord cu acesta.
Președintele împreună cu vicepreședinții asigură activitățile științifice, de cercetare, pregătire profesională și cooperare externă a asociației colaborând în acest scop cu departamentele asociației.

Art. 15

Consiliului director

Consiliul director este organismul de coordonare și conducere tehnică și administrativă a asociației.

Membrii Consiliului director sunt aleși de Adunarea generală.

Numărul membrilor Consiliului director este de 15 exclusiv președinții centrelor regionale.

Președinții centrelor regionale ale asociației fac parte de drept din Consiliul director.

Consiliul director este condus de președintele executiv și are în componență membrii aleși de adunarea generală, președinții centrelor regionale și directorul executiv.

Consiliul director se întâlnește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui executiv.

Consiliul director are următoarele atribuții:

 • Duce la îndeplinire hotărârile adunării generale;
 • Asigură conducerea asociaţiei între adunările generale

 • Stabilește constituirea/desființarea/reorganizarea departamentelor asociației și domeniul de activitate a acestora;

 • Aprobă prin vot conducerea și componența departamentelor asociației la propunerea președintelui executiv;

 • Aprobă prin vot directorul executiv și membrii Colegiului la propunerea președintelui executiv al consiliului;

 • Stabileşte cuantumul retribuţiilor pentru personalul angajat inclusiv pentru directorul executiv

 • Aprobă înființarea și structura de conducere a centrelor regionale;

 • Aprobă înființarea, organizarea și funcționarea de noi structuri sau organisme pentru îndeplinirea obiectivelor asociației;

 • Coordonează activitatea centrelor regionale și celorlalte structuri instituționale create;

 • Elaborează strategia de dezvoltare şi comunicare a asociaţiei şi o supune aprobării adunării generale

 • Sintetizează iniţiativele membrilor asociaţiei şi stabileşte acţiuni pentru realizarea acestora

 • Aprobă colaborări şi parteneriate cu organizaţii similare din ţară şi străinătate

 • Elaborează şi revizuieşte planul de activitate al asociaţiei

 • Stabilește cuantumul cotizației la propunerea președintelui executiv.

Art. 16

Președintele executiv

Președintele executiv este reprezentantul legal al asociației și are următoarele atribuții:

 • Convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale Consiliului director;

 • Coordonează tehnic activitatea departamentelor și centrelor regionale;

 • Convoacă și conduce lucrările Colegiului Consiliului director;

 • Reprezintă asociația în relațiile cu presa, autoritățile și organizațiile partenere;

 • Angajează patrimoniul asociației, gestionează și administrează resursele acesteia cu aprobarea Colegiului;

 • Semnează în numele și pentru Asociația Română de Mediu contracte economice și de colaborare, aprobă plați și răspunde de activitatea financiarcontabilă in conformitate cu măsurile și cu prevederile prezentului statut și cu bugetul aprobat.

Art. 17

Colegiul Consiliului director și directorul executiv

Conducerea operativă a Consiliului director este asigurată de Colegiul Consiliului director.
Structura colegiului și componența nominală se aprobă de consiliul director la propunerea președintelui executiv.
Președintele executiv este președintele Colegiului.
Numărul membrilor Colegiului se stabilește de Consiliul director.
Colegiul Consiliului director îndeplinește atribuțiile Consiliului director în intervalul dintre ședințele acestuia și raportează realizarea măsurilor întreprinse.
Directorul executiv administrează activitățile curente ale asociației și are în subordine un aparat de lucru a cărui componență și retribuire se stabilește de Consiliul director.

Colegiul are următoarele atribuţii:

 • Pune în aplicare hotărârile adunării generale şi Consiliului director;

 • Propune şi supune aprobării Consiliului director organigrama organismelor executive ale asociaţiei

 • Elaborează şi supune aprobării Consiliului director şi adunării generale Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei

 • Administrează patrimoniul asociaţiei

 • Supune pentru aprobare Consiliului de coordonare constituirea de noi structuri şi organisme cu caracter permanent sau temporar

Directorul executiv

Directorul executiv are următoarele atribuţii:

 • asigură conducerea operativă administrativă a asociaţiei

 • participa la ședințele Consiliului director, pregătește și prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie și alte materiale, conform atribuțiilor sale;

 • asigură instruirea personalul salariat al asociației și propune promovarea, recompensarea, sancționarea, etc. acestuia, după caz;

 • exercita întreaga sa autoritate și competenta pentru realizarea scopurilor, obiectivelor asociației și a hotărârilor adunării generale și Consiliului director.

Art. 18

Comisia de cenzori este compusă din 3 persoane şi este condusă de un preşedinte

Alegerea membrilor comisiei de cenzori se face prin vot de adunarea generală

Atribuţiile comisiei de cenzori sunt următoarele:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

 3. poate participa la şedinţele Colegiului, fără drept de vot;

 4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL
Art. 19

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din contribuţiile membrilor.

Art. 20

Patrimoniul iniţial al asociaţiei se completează, in condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, bunuri mobile şi imobiliare, diferite fonduri de sponsorizare şi fonduri obţinute din tara şi străinătate, in lei sau in valuta, de la persoane fizice sau juridice.

Art. 21

Veniturile asociaţiei constau sau provin din:
a) ajutoare financiare sau in bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice, din tara sau străinătate
b) contribuţii prin aderarea de noi membrii
c) cotizaţii ale membrilor , donaţii, subvenţii, subscripţii, alte contribuţii.
d) derularea unor proiecte cu finanțare de la bugetul de stat sau surse de finanțare externe
e) alte surse permise de lege

Art. 22

Asociaţia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale in vigoare.

Art. 23

Gestiunea asociaţiei este ţinută permanent de personal calificat şi este supusă controlului periodic al Comisiei de cenzori a asociaţiei. Asociaţia poate deschide conturi, in lei şi valută conform legii.


CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE


Art. 24

Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub forma scrisa, cu îndeplinirea condiţiilor legate de fond şi forma, in conformitate cu prevederile legii.

Art. 25

Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale in vigoare.

Art. 26

In cazul desfiinţării asociaţiei patrimoniul ei va fi preluat sau donat unor asociaţii care cuprind in obiectul lor de activitate obiectivele asociaţiei prin decizia Adunării Generale.